logo

Sasinkova 4, 909 01 SKALICA
tel : 034 660 1093
fax : 034 660 1098
e-mail : euroframe@euroframe.sk


gas                                     Za?iatky akciovej spolo?nosti EUROFRAME siahajú do roku 1991 , kedy sú?asný majite? spolo?nosti vstúpil na stavebný trh a za?al podnika?. Podnetom a jeho motiváciou bola snaha prekona? vtedajšiu nepru?nos? štátnych stavebných podnikov. Spo?ahlivo reagova? na potreby trhu a po?iadavky klienta postavi? na skuto?ný vrchol záujmu. Od doby vzniku po sú?asnos? prešla firma radom premien, ktoré smerovali k dokonalejšiemu riadeniu, rozširovaniu poskytovaných slu?ieb a uspokojovaniu potrieb klientov.
Dynamický rast stavebnej spolo?nosti, nové aktivity, uznanie klientov i konkurencie a dlhodobá spolupráca s vynikajúcimi odborníkmi v obore akými sú Akad. arch. Marián Boršoš, Ing. Jozef Vl?ej, doc. Ing. Štefan Sklenár CSc., Ing. arch. Záhorská, ?i poprední reštaurátori p. Plotica, Záles?ák, Vykoukal, boli základnými podnetmi pre ?alšiu reorganizáciu a rozvoj firmy.

Firma EUROFRAME, a.s. dlhodobo úspešne spolupracuje so spolo?nos?ou SOTRADE, s.r.o., ktorá je ?lenom Medzinárodnej skupiny SOSAI GROUP, jedným z popredných svetových dodávate?ov hliníkovo-presklenných fasádnych systémov Grip-O-Glass.
Základná zmena sa uskuto?nila 10. 12. 2003. V tento de? zalo?il Ing. Jaromír
O?og akciovú spolo?nos? s obchodným názvom EUROFRAME, a.s.. Zakladate?
spolo?nosti Ing. Jaromír O?og, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyv?uje celý
chod firmy, zakladá svoju podnikate?skú filozofiu na dokonalej riadiacej a
organizátorskej práci, svojej odbornej kvalifikácii, ako aj na špi?kovej odbornej
zrelosti svojich spolupracovníkov a ich skúseností v oblasti stavebníctva,
marketingu, reštaurátorských prác, ale aj o všeobecnú starostlivos? o ?loveka
ako potencionálneho zákazníka.   
Riadiacu, projek?nú, investorskú a ekonomickú ?innos? firmy realizujú pracovníci v spolo?nosti, ktorá sídli na adrese: Sasinkova 4, 909 01 Skalica. Spojenie týchto atribútov sa stalo základným pilierom a úspechu firmy EUROFRAME, a.s., ktorá v sú?asnosti pôsobí ako stabilizovaný podnik v tuzemsku, ale aj v zahrani?í.

EUROFRAME, a.s. ponúka a realizuje :
1)    - komplexnú dodávku stavebných prác, vrátane
zabezpe?enia technológií a ich montá?e     i
2)    - výstavbu in?inierskych stavieb a investi?ných celkov
3)    - výstavbu bytových a ob?ianskych stavieb
4)    - rekonštrukcie, modernizácie budov aj pamiatkových budov

-    projektová ?innos? v in?inierskej výstavbe - pozemné stavby
-    in?inierska príprava stavieb - stavebné povolenie,
príprava a dozorovanie stavieb a? po u?ívanie
5)    - reštaurátorské a štukatérske práce


Inform?cia o aktu?lne prebiehaj?cich projektoch:


V?stavba plynovodu Alexandrovac ? Novi Pazar ? Tutin

- Predmetom projektu je realiz?cia v?stavby vysokotlakov?ho plynovodu v Srbskej republike v lokalite Aleksandrovac - Novi Pazar - Tutin? v d?ke 123 km.

- Odberate? JP Srbijagas Novi Sad

- Trasa je rozdelen? do 3 ?ast?:
II. f?za ? Aleksandrovac ? Kopaonik???????????? cca 42 km
III.f?za ? Kopaonik ? Novi Pazar?????????????????? cca 46 km
IV.f?za ? Novi Pazar ? Tutin????????????????????????? cca 35 km

- Hodnota projektu ?64 mil. EUR

- Odkaz na ?t?diu EIA


EUROFRAME, a.s. dr?ite? certifik?tov:??? az cert 1???az cert 2???az cert 3????????

stairs
balcony